Project

 

Voor wie?
Water4all is een project voor jongeren uit het secundair onderwijs in de provincie Vlaams-Brabant. Voor alle leerlingen zijn er op maat gesneden activiteiten. Deelnemen met de volledige school zorgt voor dynamiek doorheen de hele school. Maar ook per klas is je deelname volwaardig.
Onze bekommernis is dat zoveel mogelijk jongeren in de provincie Vlaams-Brabant deelnemen, dat je samen met Water4all op zoek gaat naar het water en de waterlopen in je omgeving!


Door wie?
Water4all is een project van de provincie Vlaams-Brabant, dienst Leefmilieu . De vzw De Milieuboot verzorgt samen met de provincie en de vzw De Waterkant de organisatie en de begeleiding van het programma. De wandeltochten naar water worden samen met de vzw's Natuurpunt, Coördinatie Zenne en de Vrienden van Heverleebos voorbereid en begeleid.
Heel wat gemeentelijke, provinciale en gewestelijke wateractoren werkten mee aan de opbouw van het programma en staan ter beschikking voor informatie en mogelijke bezoeken.

Wat?
Jijzelf thuis, op school en in je vrije tijd, maar ook de landbouw, de industrie, de scheepvaart of de planten en de dieren in de natuur hebben water en waterlopen nodig. Al die gebruikers bepalen in belangrijke mate de toestand van onze waterlopen: te veel dan wel te weinig water, vervuilde of schone waterlopen, nu en ook voor de generaties na ons!
Het lijkt misschien allemaal ver van je bed, maar dat is het niet! De verantwoordelijkheid voor water ligt bij iedereen! Water4all wil dus liefst een project voor de hele school zijn.

Het project start in je buurt: de watersituatie in je eigen school is de uitgangssituatie. Daarna verruim je je blik en bekijk je de waterlopen in de wijdere omgeving: wie speelt welke rol en draagt verantwoordelijkheid in die hele waterhuishouding? Tijdens het project verzamel je informatie en krijg je meer inzicht in de weg van het water. Je ervaart hoe complex integraal waterbeheer is en welk maatschappelijk debat nodig is om onze waterlopen duurzaam te beheren.

Met Water4all maakt elke klas op zijn eigen manier kennis met bepaalde aspecten van integraal waterbeheer.
In een eerste fase kan rond waterkwantiteit gewerkt worden, vervolgens rond waterkwaliteit en uiteindelijk kan de focus op integraal waterbeleid en duurzame ontwikkeling gelegd worden.
De activiteiten kunnen op elkaar voortbouwen. De resultaten van de ene activiteit vullen de andere activiteiten aan. De resultaten van de wateraudit moeten de school duurzamer laten omgaan met water, nu en later!

Water4all kadert in het project ‘Milieuzorg Op School’ (MOS) en ondersteunt de school bij het uitwerken van het aandachtsveld water. Dit kan een stap zijn in het behalen van een MOS-logo.
Is jouw school nog geen MOS-school, dan is de ondertekening van de milieubeleidsverklaring de eerste 'officiële' stap en meteen ook de gelegenheid om een milieuwerkgroep op te richten.

Milieueducatie - waarin integraal waterbeheer vervat is - maakt deel uit van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het secundair onderwijs.
Water4all integreert de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van verschillende vakken in het ganse pakket. Naast de vakspecifieke eindtermen (biologie, chemie of zelfs Nederlands), wordt ook aan vakoverschrijdende eindtermen gewerkt: sociale vaardigheden, leren informatie verwerken,….

Door de integrale en vakoverschrijdende aanpak is Water4all ideaal om met de hele school rond integraal waterbeheer te werken.


Hoe verloopt het project?
Voor elk thema staan een activiteit buiten de school en een activiteit binnen de school op het programma. De buitenactiviteiten voor de verschillende graden grijpen plaats op dezelfde locatie, en vormen zo een samenhangend en opbouwend geheel. Het uiteindelijke beeld is het werk van de hele school samen. Meer info over de activiteiten vind je hier.

Ter ondersteuning van het project krijgt elke deelnemende school een educatief paneel over integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling. Dit paneel kan gebruikt worden van bij de inleiding van het project tot bij de afsluiting. Het bestaat uit een basispaneel voor de hele school met aanwijzingen om het per klas of groep aan te vullen met bevindingen, waarnemingen, foto’s, resultaten en ideeën. Het educatieve paneel is een visuele stimulans om zowel tijdens als na het project rond integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling te werken.

Met een inleidende les door de leerkracht gaat het project van start. Hij/zij schetst de belangrijkste pijlers van integraal waterbeheer. De doelstellingen van het project worden geformuleerd. Een kort overzicht van de verschillende activiteiten brengt de deelnemers op de hoogte van wat de andere leerlingen op school doen. De integrale aanpak van het project wordt op die manier verduidelijkt en het groepsgevoel gestimuleerd.

Elke deelnemende school, klas of groep kan een slotmoment organiseren rond Water4all.
Dit kan heel eenvoudig aangepakt worden of kan bijvoorbeeld ook deel uitmaken van de opendeurdag of de milieudag van een school.
De resultaten en bevindingen van het project worden door de leerlingen aan elkaar voorgesteld en indien mogelijk ook aan de ouders, de bezoekers en - waarom niet? - aan de pers. De knelpunten in de school en haar omgeving komen aan bod en de aangeleverde en eventueel uitgevoerde oplossingen worden voorgesteld. Het is ook een ideaal moment om te laten zien dat de school een stukje duurzamer kan worden.
Workshop, presentaties, een tentoonstelling, posters, video’s, het educatief paneel, de eigen mini-website op www.water4all.be, …: het zijn allemaal mogelijkheden om de buitenwereld in het enthousiasme te laten delen.

Waar?
Integraal waterbeleid werkt bekkengericht. Water4all richt zich op de 4 belangrijkste rivierbekkens in de provincie Vlaams-Brabant: Dijle-Zenne, Dender, Beneden-Schelde en Demer.
Elke school werkt in het rivierbekken waar ze gelegen is. Om uit te zoeken tot welk rivierbekken je school behoort, klik je hier .

Om aan te sluiten bij de directe schoolomgeving focust de school op een waterloop en een waterrijk gebied in de buurt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebieden die Water4all voor het project selecteerde:

BEKKENLOCATIE GEBIED RIVIER
Dijle-Zenne Halle
Vilvoorde
Leuven
Haacht
Lembeek
De Dorent
Doode Bemde
Haachts Broek
Zenne
Zenne
Dijle
Dijle
Beneden-schelde Merchtem langs de Grote Molenbeek Grote Molenbeek
Dender Liedekerke Pamelse Meersen Dender
Demer Diest
Tienen
Webbekomsbroek
Overlaar
Demer
Grote Gete


Wanneer?
Water4all ging van start in 2007 en liep af eind 2010.

Een overzicht van de duur van de activiteiten per thema en per activiteit:
    Activiteit Duur
Waterkwantiteit Volg de weg van het water Wateraudit 1 inleidend lesuur
4 weken registratietijd
1 afsluitend lesuur voor verwerking
Wandeltocht
naar water
Een halve dag, verplaatsing inbegrepen
Waterkwaliteit Word waterreporter Veldwerk Een halve dag, verplaatsing inbegrepen
Schoolonderzoek 1 inleidend lesuur
2 weken registratietijd
1 afsluitend lesuur voor verwerking
reportage als taak
Integraal
waterbeheer
Kruip in de huid
van een wateractor
Op bezoek bij
een wateractor
1 of 2 inleidende lesuren
4 weken inleeftijd voor de leerlingen
Rollenspel 2 lesuren
Klik hier voor meer info over de activiteiten.