Links

Geef je ons graag interessante links door over het thema "water"?
Slechts één adres:


Water Algemeen
  Drinkwater
  Integraal waterbeheer- en beleid
  Water in de wereld
  Watergebruik
  Waterkwaliteit
  Waterkwantiteit
  Waterlopen en natte natuur
  Watervervuiling
  Waterzuivering
Afval  
Bodem  
Bouwen  
Duurzame ontwikkeling  
Ecologische voetafdruk  
Energie  
Gemeenten en besturen  
Klimaat  
Landbouw en voeding  
Lucht en weer  
Milieu-informatie  
Natuur, milieu en landschap  
Natuur- en Milieueducatie  
Onderwijs  
Ruimtelijke ordening  WATER

Algemeen

Aquatopia www.aquatopia.be Aquatopia dompelt je onder in de rijkdom van de onderwaterwereld, en biedt een fascinerende ontdekkingstocht van wat moeder Natuur in haar zeeën, oceanen, meren en rivieren geheimhoudt.

Coördinatie Zenne vzw www.coordinatiezenne.be Deze vereniging, opgericht in 1997 op initiatief van Grenzeloze Schelde, groepeert verenigingen en personen uit de drie betrokken gewesten, die werken rond de Zennevallei en haar milieuproblemen.

De Milieuboot vzw www.milieuboot.be De Milieuboot is een milieuorganisatie die zich door acties en projecten inzet voor schoon water.

Grenzeloze Schelde vzw www.grenzelozeschelde.be Internationale vereniging voor een schone Schelde.

Hidrodoe www.hidrodoe.be Het interactieve waterdoecentrum aan het Netepark te Herentals.

Internationale Schelde Commissie www.isc-cie.org Het doel van de ISC, is een samenwerking tot stand brengen tussen de oeverstaten en -gewesten van de Schelde, om een duurzaam en integraal waterbeheer van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde te bereiken.

Protos www.protos.be Maken werk van een betere wereld voor de kansarmen, en dit op het gebied van water. Lespakketten Secundair-onderwijs, ook voor TSO en BSO.

Schelde InformatieCentrum www.scheldenet.be Deze site is hét informatiepunt over alles op, rond en in de Schelde, vanaf Gent tot aan de monding in de Noordzee.

Stichting Reinwater www.reinwater.nl
naarschool.be
Milieuorganisatie die zich inzet voor schoon oppervlaktewater in Nederland.

Troubled Waters www.troubledwaters.be Fototentoonstelling, boek en educatief pakket voor secundair onderwijs over water in de wereld.

Vlaamse Milieumaatschappij www.vmm.be VMM speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid: de VMM meet en controleert o.a. de kwaliteit en de kwantiteit van water, beheert watersystemen, zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur en doet beleidsvoorstellen.

Water op school www.wateropschool.be

Waterfootprint www.waterfootprint.org Engelstalige site van het UNESCO Instituut voor Watereducatie

Waterfront www.waterfront.be Het wetenschapspark biedt een zichtbare en centrale ontmoetingsplaats voor kennistransfer. Deze formule van samenwerking (onderling en met de kennisinstellingen) stimuleert de realisatie van nieuwe producten, diensten en processen.

Waterland www.waterland.net Waterinformatienetwerk Nederland, hét knooppunt van waterinformatie en -kennis op internet.

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) www.wenz.be W&Z is een fusie van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen met een gedeelte van de Administratie Waterwegen en Zeewezen dat grotendeels overeenkomt met de afdelingen Bovenschelde en Zeeschelde van deze Administratie.Drinkwater

Intercommunaal Watercomité van Waterbedrijven www.iswa.be Drinkwaterproducent

PIDPA www.pidpa.be Provinciale en Intercommunale drinkwatermaatschappij van de provincie Antwerpen. Als één van de grootste Vlaamse waterbedrijven voorziet het alle inwoners uit de provincie Antwerpen van lekker, zuiver drinkwater.

Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Watervoorziening www.tmvw.be Drinkwaterproducent, Integraal waterbedrijf in Vlaanderen

Vivaqua www.vivaqua.be Drinkwaterproducent in Brussel, die ook delen van Vlaanderen bevoorraadt.

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening www.vmw.be VMW wil als autonoom Vlaams overheidsbedrijf producten en diensten aanbiedt tegen een verantwoorde prijs.Integraal waterbeheer en -beleid

Integraal waterbeheer wil de waterhoeveelheden, de waterkwaliteit en het leven in en rond het water beter op elkaar afstemmen. Alleen door rekening te houden met alle belanghebbenden, kan men rivierbekkens duurzaam beheren.

Binnenvaart www.binnenvaart.be De binnenvaart is de milieuvriendelijke vervoersmodus van de toekomst; de troeven van de waterweg.

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid www.ciwvlaanderen.be Op deze website vindt u allerhande informatie over het waterbeleid in Vlaanderen, en in het bijzonder over de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).

De Scheepvaart nv www.descheepvaart.be nv De Scheepvaart beheert en exploiteert het Albertkanaal, de Kempense kanalen, de Schelde-Rijnverbinding en de Grensmaas.

Kanaaltochten Brabant www.kanaaltochten
brabant.be
Toerisme en recreatie op en om de Vlaams-Brabantse waterwegen

Samenwerking Vlaams Water www.svw.be Koepelorganisatie van de waterbedrijven in Vlaanderen

Vlaamse Milieumaatschappij www.vmm.be De Vlaamse Milieumaatschappij is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid - kortweg IVA VMM. Zij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid: de VMM meet en controleert o.a. de kwaliteit en de kwantiteit van water, beheert watersystemen, zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur en doet beleidsvoorstellen.

Vlaamse Pleziervaartfederatie www.vpf.be

Vol van Water www.volvanwater.be Website van het openbaar onderzoek over de waterbeheerplannen in Vlaanderen.

Waterbeleid Provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be

Waterrecreatie www.waterrecreatie.be Wees (re)creatief op en langs het water!

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) www.wenz.be W&Z is een fusie van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen met een gedeelte van de Administratie Waterwegen en Zeewezen dat grotendeels overeenkomt met de afdelingen Bovenschelde en Zeeschelde van deze Administratie.

Waterwet www.waterwet.be Het project "De WaterWet" wil bedrijven op bestaande bedrijven-terreinen overtuigen van de voordelen van regenwaterrecuperatie en hen stimuleren om regenwater te gebruiken binnen het bedrijf.Water in de wereld

Troubled Waters www.troubledwaters.be Fototentoonstelling, boek en educatief pakket voor secundair onderwijs over water in de wereld.

Protos www.protos.be Maken werk van een betere wereld voor de kansarmen, en dit op het gebied van water.

Recht op water www.vormen.org

XARD www.xard.be De educatieve dienst van Protos ontwikkelde samen met WWF dit lespakket watervoor BSO/TSO.Watergebruik

Dialoog www.dialoog.be Sessies rond duurzaam watergebruik

GEP regenwatersystemen www.regenwater.com Een bedrijf dat zich als toeleverancier wil profileren op de duurzame bouwmarkt; Waterrecycling in het bijzonder van regenwater.

Studie Technische toelichting hemelwater www.centexbel.be

Water voor morgen (WWF) www.wwf.be Ontdek hier de acties, groot en klein, waarmee jij de natuur kan helpen: thuis, op school, als bedrijf...

Waterloket www.waterloket
vlaanderen.be
Het Vlaams informatiepunt over duurzaam omgaan met waterWaterkwaliteit

Big Jump www.bigjump.org Big Jump is een Europees initiatief van het European Rivers Network (ERN) dat ijvert voor levende rivieren.

Ecover www.ecover.be Ecover is in 1979 opgericht en brengt als eerste op grotere schaal ecologische schoonmaakmiddelen op de markt.Waterkwantiteit

Natte voeten www.nattevoeten.be Op deze site onderhoudt BBL het meldpunt Watertoets.

Overstromingsvoorspeller van de Demer www.obm-demer.be

Sigmaplan www.sigmaplan.be Het sigmaplan heeft als ambitie de laaggelegen gebieden in de valleien van de Zeeschelde en van haar getijgebonden zijrivieren (de Durme, de Rupel en delen van de Netes, de Dijle en de Zenne) te beschermen tegen overstromingen.

Watertoets www.watertoets.be De watertoets beoordeelt of een initiatief schadelijke effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het oppervlaktewater, het grondwater of de waterafhankelijke natuur.Waterlopen en natte natuur
Demer

Demerbekken-
beheerplan
www.volvanwater.be

Digitale Demer www.lin.vlaanderen.be Digitale brochure over de Demer

Dender

Denderbekken-
beheerplan
www.volvanwater.be

Digitale Dender www.lin.vlaanderen.be Digitale brochure over de Dender

Dijle-Zenne

Coördinatie Zenne www.coordinatiezenne.be

Dijle-Zennebekken-
beheerplan
www.volvanwater.be

Waterstanden Dijle-Zennebekken www.lin.vlaanderen.be

Benedenschelde

Benedenschelde-
bekkenbeheerplan
www.volvanwater.be

Waterstanden
Benedenschelde

www.lin.vlaanderen.beWatervervuiling
Waterzuivering

Aquafin www.aquafin.be Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij Aquafin NV maakt versneld werk om in Vlaanderen de bovengemeentelijke rioleringsinfrastructuur uit te bouwen.

Dialoog www.dialoog.be Sessies rond individuele waterzuiveringAfval

Fost plus www.fostplus.be FOST Plus promoot, coördineert en financiert de selectieve inzameling, de sortering en de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

Koepel van Vlaamse Kringloopcentra www.kringloop.net Deze website laat je kennis maken met de Vlaamse kringloopcentra.

OVAM www.ovam.be Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

Afvalpreventie www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/8

Vlaamse Compostorganisatie VLACO

www.vlaco.be

VLACO vzw is de spilorganisatie inzake preventie en recuperatie van organisch-biologisch afval. VLACO vzw is een ledenorganisatie, waarvan zowel de OVAM, alle Vlaamse afvalintercommunales als alle Vlaamse composteerders en vergisters deel uitmaken.

Vuilnisbak www.vuilnisbak.org Deze site heeft als doelwit de mensen via een humoristische toets te doen nadenken over de relatie tussen aangekochte producten en het afval dat daaruit voorvloeit.Bodem

Bodem.nu! www.bodem.nu Een project over bodem voor alle groepen van het primair onderwijs.Bouwen

Dialoog www.dialoog.be BouwTeams en bouwavonden voor duurzaam bouwen en verbouwen.

Ecomat www.ecologisch
bouwen.be
Voor duurzaam, gezond en ecologisch bouwen en wonen is Ecomat sinds 1986 groot- en kleinhandel in bio-ecologische bouwmaterialen.

VIBE www.vibe.be Vlaams Instituut voor Bio-Ecologsich bouwen en wonen.Duurzame ontwikkeling

Brussels Observatorium voor Duurzame Consumptie www.observ.be Het Brussels Observatorium voor Duurzame Consumptie is een partnerschap tussen het OIVO en Brussel Leefmilieu.

Cocosnet www.cocosnet.be Informatienetwerk Noord-Zuidbeweging, een netwerk van 9 documentatiecentra van niet gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking.

Duurzame info www.duurzame-info.be Alle Belgische actualiteit over duurzame ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling Verenigde Naties www.un.org United Nations Division for Sustainable Development.

Ecolife

www.ecolife.be

Ecolife is een maatschappelijke milieuorganisatie die streeft naar een duurzame wereld door middel van ecologische gedragsverandering bij diverse doelgroepen. Ecolife ontwikkelt en implementeert hiervoor procesmatige actiemodellen, projecten en campagnes.

Familie ComilfoJongerensite Verbruikersorganisaties www.ecoline.org Deze jongerenwebsite is een realisatie van het OIVO ter promotie van meer duurzame consumptiewijzen.

Globalisering www.globalisering.com Globalisering.com is het centrale Nederlandstalige portaal voor nieuws en achtergronden over globalisering en de gevolgen daarvan voor samenlevingen ver weg en dichtbij.

Globelink www.globelink.be Vlaamse jeugddienst die werkt rond de ongelijke verdeling in onze wereld.

Ik verdraai de wereld www.ikverdraaide
wereld.be
Hier staat een duurzaamheidsscan voor jongeren. Een test die je verteld of jouw manier van leven een goede zaak is.

Kleur Bekennen www.kleurbekennen.be Een educatief programma om mondiale vorming en actief wereldburgerschap in het onderwijs te promoten, stimuleren en ondersteunen.

Noord-zuidportaal www.11.be Portaal van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) www.oivo-crioc.org

Protos www.protos.be Maken werk aan een betere wereld voor de kansarmen, en dit op het gebied van water.

Steunpunt Lokale Agenda 21 www.sla21.be Lokale Agenda 21 is een internationaal actieprogramma voor Lokale Besturen om Duurzame Ontwikkeling gestalte te geven.

Verdraaide Wereld www.verdraaide
wereld.be
Jongerenproject rond duurzame ontwikkeling.

Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO) www.vodo.be Het is een samenwerkingsverband tussen een belangrijk deel van de nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen. Het overleg telt een twintigtal NGO's afkomstig uit de Noord/Zuid beweging, de milieu- en de vredesbeweging.Ecologische voetafdruk

Project Ecoscore www.ecoscore.be EcoScore is een originele manier om met een groep huishoudens milieuvriendelijker te leven en vertrekt daarbij van het concept van de ecologische voetafdruk en hoe we die kleiner kunnen maken.

Voedselvoetafdruk www.voedselvoet
afdruk.nl
Door 15 vragen te beantwoorden bereken je snel je persoonlijke Voedsel Voetafdruk.

Voetafdruk www.voetafdruk.be Een jongerensite met alles over je ecologische voetafdruk. Deze website is een initiatief van VODO met de steun van de Vlaamse Minister voor Ontwikkelingssamenwerking.Energie

Dialoog www.dialoog.be Info rond rationeel energiegebruik.

Ecopower www.ecopower.be Ecopower wil projecten met hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik financieren en mensen ervoor sensibiliseren. Ecopower wil ook gebruikers van groene stroom verenigen en groene stroom leveren aan haar coöperanten.

Energievreters www.energievreters.be Online rekenmodule om je eigen energieverbruik te testen, na te gaan of je energievreters in huis hebt, maar vooral om te vermijden dat je nieuwe energievreters in huis haalt!

Natuurlijk Energie www.natuurlijkenergie.nl Een uniek lespakket dat leerlingen van het basisonderwijs spelenderwijs alles laat ontdekken over (duurzame) energie.

ODE www.ode.be Organisatie voor Duurzame Energie in Vlaanderen.

PV-forum www.pv-forum.net PV-project voor onderwijsinstellingen: In het kader van het project "Fotovoltaïsche zonnecelsystemen voor onderwijsinstellingen" ondersteunen de elektriciteitsproducenten financieel.

Vlaams Energieagentschap www.energiesparen.be Vlaams Instituut voor Rationeel Energiegebruik (VIREG).Gemeenten en besturen

Gemeente Diest www.diest.be

Gemeente Haacht www.haacht.be

Gemeente Halle www.halle.be

Gemeente Leuven www.leuven.be

Gemeente Liedekerke www.liedekerke.be

Gemeente Merchtem www.merchtem.be

Gemeente Tienen www.tienen.be

Gemeente Vilvoorde www.vilvoorde.be

Vlaams Brabant

www.vlaamsbrabant.be

Het provinciebestuur moet bijdragen tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het provinciale gebied.Klimaat

In de weer voor het klimaat www.klimaat.be Een educatief dossier van WWF voor leerlingen tussen 9 en 14 jaar met de bedoeling om leerkrachten en leerlingen te begeleiden en aan te zetten samen "op school iets aan de klimaatverandering te doen".

Klimaat www.klimaat.be

Klimaatcasino www.vlaamsbrabant.be Het klimaatcasino is een speelse tentoonstelling opgebouwd uit 9 flipperkasten en een roulette. Boodschap is: vandaag mag je voor het laatst gokken met ons klimaat.Landbouw en voeding

Administratie Land- en Tuinbouw, buitendienst Vlaams-Brabant www.vlaanderen.be

Bio dicht bij huis www.biodichtbijhuis.be Deze site brengt bio dicht bij huis. Letterlijk. Met een muisklik vind je heel wat verkooppunten van biologische producten in je buurt.

Bio-food www.bio-food.be Verzamelplaats voor biologisch en artisanaal eten

Bioforum www.bioforum.be BioForum Vlaanderen is de koepelorganisatie voor biologische landbouw en voeding in Vlaanderen.

Boerenbond www.boerenbond.be

Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA) www.vegetarisme.be Met haar activiteiten tracht EVA de zichtbaarheid en het imago van vegetarische voeding in de samenleving te verbeteren.

Fair Food www.fairfood.org Fairfood is een jonge, maatschappelijke organisatie die strijdt tegen de honger in de wereld.

Fermweb www.fermweb.be Hoeveproducten en duurzame ontwikkeling.

Fian www.fian.be Foodfirst Information Action Network: steunt door concrete acties de nationale en internationale strijd om het mensenrecht op adequate voeding te realiseren.

Groene Kring www.groenekring.be Vereniging voor jonge land- en tuinbouwers.

Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) www.logo.be Logo is actief in gezondheidsbevordering en ziektepreventie, drankenaanbod op school.

Pesticide, neen bedankt! www.pesticide.be Een campagne van de vier gewestelijke milieufederaties over pesticiden.

Veilig voedsel www.veiligvoedsel.org

VELT www.velt.be Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze.

VIBE www.vibe.be Vlaams instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen.

VIG www.vig.be Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie is het expertisecentrum dat strategische visie, kwaliteitsadvies en vorming biedt voor professionals in gezondheidspromotie.

Wervel www.wervel.be Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw.Lucht en weer

IRCEL www.ircel.be Intergewestelijke cel voor het Leefmilieu

Klimaat www.klimaat.be

KMI www.kmi.be Koninklijk Meteorologisch Instituut van BelgiëMilieu-informatie

Argus vzw www.argusmilieu.be Argus vzw wil met informatie, sensibiliserende projecten en foruminitiatieven het milieubewustzijn en de milieuzorg bij jongeren, KMO's en gezinnen aanscherpen.

De betere koop www.debeterekoop.be De lifestyle site voor wakkere wereldverbeteraars. Je vindt er 100den praktische tips die je duurzame leventje nog makkelijker te maken.

EMIS www.emis.vito.be Energie- en Milieu Informatie Systeem

Envirodesk www.envirodesk.com Milieuadvies op maat

Europees Milieuagentschap www.eea.europa.eu Op deze website vindt u alle samenvattingen van milieu-informatie

FELNET www.felnet.be Flanders Environmental Library Network: Samenwerkingsverband van de belangrijkste milieudocumentatiecentra in Vlaanderen.

Is dit product veilig? www.isditproductveilig.nl Een website die u concrete helpt om veiliger en bewuster met producten om te gaan

Milieu info www.milieuloket.nl Het Milieuloket bevat toegankelijke informatie over diverse milieukwesties. Ook hoe burgers, bedrijven en overheid milieuproblemen kunnen voorkomen of oplossen.

Milieuadvieswinkel www.milieuadvies
winkel.be
Dé gratis advieswinkel voor duurzaam leven en wonen.

Milieu-informatie Vlaamse Overheid www.milieuinfo.be Milieu-info, de wegwijzer van Leefmilieu, Natuur en Energie

Milieukoopwijzer.be www.milieukoopwijzer.be Bond Beter Leefmilieu biedt een laagdrempelig en vlot hanteerbaar instrument aan waarmee scholen, lokale besturen (steden, gemeenten en provincies) en administraties milieuvriendelijke producten kunnen vinden. Bevat ook tips rond energiezuinige verlichting.

Milieulink www.milieulink.be Meer dan 8 jaar dé referentie voor kwalitatieve milieulinks

Natuurgids www.natuurgids.net Gids voor natuur en milieu in Vlaanderen en Nederland

Netwerk Bewust Verbruiken www.bewust
verbruiken.org
Het NBV is een informatie- en actienetwerk dat mens- en milieubewust verbruiken wil stimuleren in Vlaanderen.

NIS www.statbel.fgov.be Leefmilieuportaal Nationaal Instituut voor Statistiek

NME Milieuinfo nme.milieuinfo.be NME is leren over natuur en milieu (kennis) en/of in de natuur (ervaring en betrokkenheid). Met NME streven we ernaar een blijvende en zorgende houding op te wekken voor de natuur en het milieu.

Scheldegids www.scheldegids.org Een gids voor gidsen over de Schelde vanaf Gent tot aan de monding.

Verde www.ecoline.org Informatie over duurzaamheid en verbruik. Via deze webstek wordt heel wat nuttige informatie aangeboden om duurzamer en milieuvriendelijker te consumeren.

Vergroening www.milieueducatie.be Via deze website willen we tegemoetkomen aan de nood om te vergroenen op scholen.

Waterland www.waterland.net Waterinformatienetwerk Nederland, hét knooppunt van waterinformatie en -kennis op internet.

Waterloket

www.waterloket
vlaanderen.be

Het Vlaams informatiepunt over duurzaam omgaan met water.Natuur, milieu en landschap

Agentschap voor Natuur en Bos www.natuurenbos.be Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het uitvoeren en het ondersteunen van het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur, bos, parken en openbaar groen in Vlaanderen en dit van in de stadskern tot in het buitengebied.

Biodiversiteit www.biodiversiteit.be

Bond Beter Leefmilieu www.bondbeter
leefmilieu.be
BBL is de federatie van meer dan 140 Vlaamse natuur- en milieuverenigingen die streven naar een betere en schonere wereld, waar het goed toeven is voor iedereen.

Brussel Natuur www.brusselnatuur.be Een "Gemeenschappelijk Verbond" van alle wijkverenigingen en -comités om de laatste stukjes natuur in het Brussels Gewest in stand te houden.

Brusselse Raad voor het Leefmilieu www.bralvzw.be Bral is een netwerk van bewonerscomités en actieve bewoners die zich inzetten voor het Brusselse stadsmilieu.

Departement leefmilieu, natuur en energie www.lne.be Vlaamse Milieuadministratie

De Milieuboot vzw www.milieuboot.be De Milieuboot is een milieuorganisatie die zich door acties en projecten inzet voor schoon water.

Dialoog www.dialoog.be Dialoog geeft vorming rond 3 thema's; bouwen, water en energie. Een perfect aanbod om de burger met doelgerichte programma's te ondersteunen; duurzaam bouwen (BouwTeams), individuele waterzuivering, rationeel energieverbruik.

Green Belgium www.greenbelgium.org Green (Global Rivers Environmental Education Network) is een dynamische organisatie actief rond milieu en duurzame ontwikkeling.

Greenpeace www.greenpeace.be Greenpeace is een onafhankelijke internationale milieuorganisatie die wereldwijd milieuproblemen aan de kaak stelt en oplossingen stimuleert.

Groene Gordel www.groenegordel.be De Groene Gordel omarmt de Belgische en Vlaamse hoofdstad Brussel. In de schaduw van deze metropool bloeien tientallen prachtige parken en tuinen. De groene gordel omvat drie deelregio's: het Pajottenland en Zennevallei, de Brabantse Kouters en het Dijleland.

Instituut voor Natuur en Bosonderzoek www.inbo.be Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Overheid

Inverde www.inverde.be Gespecialiseerd in opleiding bos-, groen- en natuurbeheer in Vlaanderen. Zowel voor de professionele beheerders als bij het brede publiek in Vlaanderen.

Jeugdbond voor Natuur en Milieu www.jnm.be JNM is een vereniging voor en door jongeren tussen 8 en 25 jaar die zich interesseren in natuur en milieu.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen www.natuurweten
schappen.be

Natuur www.de-natuur.be Alle informatie rond de natuur, gerangschikt in verschillende categorieën.

Natuur en wetenschap www.natuuren
wetenschap.be

Natuurpunt www.natuurpunt.be Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen.

Onroerend Erfgoed www.onroerend
erfgoed.be
Dit is de startpagina van de website van de Vlaamse overheid over onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Provinciedomeinen www.vlaamsbrabant.be

Regionaal Landschap Dijleland vzw www.rld.be Dit regionaal landschap is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Vlaams-Brabant, de tien betrokken gemeenten en verschillende verenigingen uit het Dijleland met als doel natuur en landschap in het Dijleland beter te ontwikkelen.

Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw www.rlnh.be Dit regionaal landschap zorgt voor natuur en landschap in het Hageland.

Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw www.rlzzz.be Dit regionaal landschap wil de streek opnieuw een eigen, aantrekkelijk gezicht geven. Door natuur, landbouw en recreatie op elkaar af te stemmen, biedt het een breder draagvlak voor natuur- en landschapszorg.

Regionale Landschappen www.regionaleland
schappen.be
Momenteel zijn er in Vlaanderen tien door de Vlaamse minister van Leefmilieu erkende Regionale Landschappen.

Tandem www.tandemweb.be Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid. Tandem steunt op allerlei manieren de samenwerking tussen lokale verenigingen, besturen en milieuraden bij het opzetten van duurzame projecten en activiteiten rond milieu en natuur.

Veldwerk Nederland

www.veldwerk
nederland.nl

Veldwerk Nederland richt zich op het ontwikkelen, uitdragen en uitvoeren van sprankelende en vernieuwende activiteiten in binnen- en buitenland rond de kwaliteit van onze leefomgeving.

Vereniging voor Bos in Vlaanderen www.vbv.be VBV is de enige milieuorganisatie in Vlaanderen die specifiek bezig is met bos.

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) www.vlm.be Vlaamse Landmaatschappij voert het beleid uit van het leefmilieu.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) www.vmm.be De taken van de VMM worden gebundeld rond drie thema's: lucht - milieu - water. Ze speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int heffingen, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur. Verder bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. Ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op.

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud www.vhm-vzw.org De Vrienden van Heverleebos -en Meerdaalwoud vzw (VHM) streven naar de bescherming van de natuur en een gezond leefmilieu, voornamelijk in de streek ten zuiden van Leuven.

WWF www.wwf.be Wereldnatuurfonds.Onafhankelijke organisatie voor natuurbehoud ter wereld. WWF zet zich elke dag in om te bouwen aan een toekomst waarin de mens en de natuur in harmonie leven en de generaties na ons een leefbare planeet nalaten.Natuur- en Milieueducatie

Biodiversiteit www.bombylius.be

Centrum voor Natuur- en Milieueducatie www.c-v-n.be Erkend als onafhankelijke gespecialiseerde vormingsinstelling voor volwassenen door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Coördinatie Zenne www.coordinatiezenne.be

De Helix www.dehelix.be Natuur en milieueducatief centrum De Helix - Grimminge

De Milieuboot vzw www.milieuboot.be Educatieve milieuboottochten voor scholen, jongeren en volwassenen.

De Waterkant vzw www.dewaterkant.org NME-centrum "De Waterkant" in Aalst

Hidrodoe www.hidrodoe.be Het interactieve Waterdoecentrum in Herentals

Kaaihoeve www.oost-
vlaanderen.be
Provinciaal Natuureducatief centrum De Kaaihoeve

Milieueducatie www.milieueducatie.be NME-portaalsite van Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Milieuzorg op school (MOS) www.milieuzorg
opschool.be
Milieuzorg Op School

Natuur- en milieueducatie in Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be

Natuureducatie www.natuureducatie.be Natuurpunt Educatie: educatie rond natuurstudie, -behoud en -beheer.

Natuureducatie basis- en secundair Onderwijs

www.educatie.
indenatuur.nl

Ideeën voor educatieve activiteiten

NME-inventaris nme.milieuinfo.be

PIME www.pime.be Provinciaal instituut voor Milieu Educatie - Lier

Provinciedomein Kessel-Lo www.vlaamsbrabant.be

Provinciedomein 'Het Vinne' www.vlaamsbrabant.be

Provinciedomein Huizingen www.vlaamsbrabant.be

Provinciedomein 'Halve Maan' www.vlaamsbrabant.be

Troubled Waters www.troubledwaters.be Fototentoonstelling, boek en educatief pakket voor secundair onderwijs over water in de wereld.Onderwijs

Centrum voor ervaringsgericht onderwijs www.cego.be

Klasse Vandaag www.klasse.be Online tijdschrift voor leerkrachten en ouders uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs in Vlaanderen.

Natuur en Wetenschap www.natuuren
wetenschap.be
Jeugdvereniging waarbij je wetenschappen op een plezante manier meemaakt en de natuur echt beleeft.

Onderwijs Vlaanderen www.ond.vlaanderen.be

Provinciaal onderwijs Vlaanderen www.pov.be

Schoolnet www.digilife.be Een portaalsite voor de educatieve sector in Vlaanderen en Nederland. Zowel de leerkracht, student als ouder kunnen hier terecht voor allesomvattende info over onderwijs, teleleren, ICT op school, educatieve initiatieven.

Technopolis www.technopolis.be Technopolis is een permanent platform voor wetenschap en technologie in Vlaanderen, met het doel wetenschap en technologie dichter bij de mens te brengen.

Verenging voor Onderwijs in de Biologie www.vob-ond.be Deze organisatie groepeert leerkrachten biologie en ecologie en heeft tot doel de studie van de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie te bevorderen en open te stellen voor iedereen.

Vereniging Leraars Wetenschappen www.velewe.be

Vereniging leraren Aardrijkskunde www.vla-geo.be De Vereniging van afgestudeerde geografen en leerkrachten aardrijkskunde in Vlaanderen heeft tot doel de aardrijkskunde en het onderwijs in de aardrijkskunde te stimuleren.

Vlaams Secretariaat van het katholiek onderwijs ond.vsko.beRuimtelijke ordening en mobiliteit

Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB vzw) www.bttb.be BTTB komt als onafhankelijke ledenvereniging op voor de belangen van alle openbaarvervoergebruikers en ijvert permanent voor meer en beter openbaar vervoer.

Fietsersbond www.fietsersbond.be De Fietsersbond is een belangenvereniging voor fietsers, in Vlaamse steden en gemeenten. Ze ijvert op alle beleidsniveaus voor een echt fietsbeleid, met aandacht voor meer en betere fietspaden, een fietsvriendelijke fiscaliteit, kwaliteitsnormen voor fietsen, enz.

Geografische Beleidsinformatie Vlaanderen www.gisvlaanderen.be Geo-Vlaanderen wil geografische beleidsinformatie aanbieden via het web. Via de ontwikkelde internetloketten kan u thematische en beleidsinformatie geografisch bevragen.

Ik ben voor www.ikbenvoor.be Mensen die gaan voor veilig verkeer

KOMIMO www.komimo.be KOMIMO is een permanent overlegforum tussen mobiliteits- en milieuverenigingen die hun inspanningen op het raakvlak tussen milieu en mobiliteit coördineren. Het is de drijvende kracht achter twee grote sensibilisatiecampagnes voor zacht en openbaar vervoer: De Week van de Zachte Weggebruiker en de Week van Vervoering.

Schoolnet www.mobiel21.be Centrum voor kennisontwikkeling, educatie en gedragsbeïnvloeding op het gebied van duurzame en veilige mobiliteit.

Mobiel Vlaanderen Vlaamse Overheid www.mobielvlaanderen.be U vindt hier alle mogelijke informatie over verkeer, mobiliteit en openbare werken in Vlaanderen, België en Europa. Deze website is een initiatief van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Ruimtelijke Ordening Vlaamse Overheid www.ruimtelijke
ordening.be
Website van de Vlaamse Overheid over ruimtelijke ordening.

Trage Wegen www.tragewegen.be Vereniging voor het behoud, herstel en multifunctionele ontwikkeling van trage wegen in Vlaanderen.

Veilig en milieuvriendelijk naar school www.milieuvriendelijk
naarschool.be
Met deze campagne wil Mobiel 21 kinderen de kans geven om veilig én milieuvriendelijk naar school te gaan. De campagne bestaat uit een spel aangevuld met een inhoudelijk aanbod over verkeer en mobiliteit.

Voetgangersbeweging www.voetgangers
beweging.be
Deze beweging staat voor 'Te voet gaat goed'.

VSV www.verkeerskunde.be Vlaamse Stichting Verkeerskunde. VSV is bedoeld als centrum waar kennis wordt ontwikkeld en verspreid.